Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 24657Imperial Riviera d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala obavještava da na dan 26.02.2021. godine drži 46 vlastitih dionica oznake HIMR-R-A, što čini 0,0031% temeljenog kapitala Društva.

Priložen dokument