Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26917


Povlaštene informacije

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na sjednici održanoj 23. kolovoza 2021. godine donijela odluke o imenovanju novih članova Uprave na mandatno razdoblje od četiri godine. Uz postojeće, za nove članove Uprave imenovani su: 1. Boris Sesar, član Uprave od 3. rujna 2021. godine 2. Ivan Novaković, član Uprave od 3. rujna 2021. godine 3. Matija Subašić-Maras, članica Uprave od 15. rujna 2021. godine

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Obavijest o procesu dokapitalizacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Obavijest o sklopljenom ugovoru o prodaji poslovnih udjela U skladu s čl. 263.d Zakona o trgovačkim društvima društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d. objavljuje da je dana 18.08.2021. godine sklopljen je ugovor o prodaji poslovnih udjela između GITONE Kvarner d.o.o. iz Zagreba, A. Hebranga 32 kao prodavatelja i LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. iz Opatije, Maršala Tita 198 kao stjecatelja. Predmetnim ugovorom su Liburnija Riviera Hoteli d.d. stekli poslovne udjele u društvu AERIS d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Maršala Tita 198, MBS: 040237253, OIB: 24260573673 za iznos od 3.650.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednsoti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Za predmetnu transakciju društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d. je imalo odobrenje Nadzornog odbora sukladno čl. 263a i 263b Zakona o trgovačkim društvima. LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Priložen dokument